STANDARDI:

Pitanje kvaliteta

nije stvar trenda

već neophodnosti.
----

----
Sistem kvaliteta

Danas na svetskom tržištu kvalitet igra vitalnu ulogu u osvajanju novih tržišta i očuvanju postojećih.

Osnovni zahtevi kupaca se odnose na kvalitet proizvoda i usluga koji podrazumevaju pogodnost za upotrebu, pouzdanost i odgovarajuću vrednost za uloženi novac.

Kako bi obezbedilo vrunski kvalitet i osiguralo ispunjenje zahteva svakog klijenta i svih zainteresovanih strana, privredno društvo je počevši od 2006. godine sertifikovalo svoj sistem prema sledećim standradima:

 

 

 

 


---
2006.
 

SRPS ISO 9001:2015,
sistem
menadzmenta kvalitetom, koji se odnosi na celu organizaciju;

---
2011.

SRPS ISO 14001:2015,
sistem menadzmenta zaštite životne sredine

---
2013.

ISO 45001:2018, 
sistem menadžmenta zaštitom zdravlјa i bezbednošću na radu

---
2016.

ISO 22301:2012, 
sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja

---
2012. 

FSC-COC, 
sistem upravljanja šumama - lanac odgovornosti (garancija da drvo do krajnjeg korisnika dolazi strogo praćenim lancem: od sertifikovane šume, preko obrade i proizvodnje);

Potrošači sve više tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima. Kada predstavljaju svoj FSC logo, kompanije time dokazuju da drvo koje koriste potiče od šuma koje su gajene na održiv način.

Sistem kvaliteta u firmi „Gaj-Inženjering i opremanje“ doo podrazumeva  izuzetno dinamičan i živ proces, unapređivanje načina i realizacije poslova, obezbeđivanje kontinuiteta poslovanja, mnogobrojne izmene, stalno proširivanje baze znanja zaposlenih,vodeći računa o bezbednosti i zdravlju na radu. i neprekidno učenje pre svega od korisnika. Takođe je upravljanje zaštitom životne sredine neizostavni zahtev koji jedno preduzeće treba da implementira u sve svoje sfere poslovanja, čime organizacija upravlja svojim procesima, smanjuje i kontroliše negativne uticaje i ruzike u odnosu na životnu sredinu.

Privredno društvo „Gaj-Inženjerig i opremanje“ doo se u hijerarhiji dokumenata Integrisanog sistema menadžmenta opredelilo za uspostavanje, održavanje i unpaređivanje sledeće politike Integrisanog sistema menadžmenta.

----
Politika kvaliteta

Politika integrisanog sistema menadžmenta je usklađena sa poslovnom politikom preduzeća i primenjuje se da bi se potpuno zadovoljili svi zahtevi i potrebe korisnika iz čega proizilazi poslovni uspeh, dalji razvoj preduzeća, zadovoljenja potreba zaposIenih, društvenih interesa i unapređenje integrisanog sistema menadžmenta.

----

Osnovni principi:

• Svoje poslovanje vodi u skladu sa važećim zakonskim propisima

Visok kvalitet proizvoda i usluga koji obezbedjuju visoko zadovoljstvo naših korisnika,

Stalna kontrola i upravljanje procesima što nam obezbeđuje poverenje i dugoročnu saradnju sa našim korisnicima

• Uspostavljanje i unapređenje pouzdanih partnerskih odnosa sa eksternim provajderima

• Primenjuje principe, načela i standarde dobre prakse u cilju smanjenja otpada

• Stalni rad na podizanju opšteg nivoa znanja, stručnosti i osposobljenosti zaposlenih

Obezbeđivanje zdrave i bezbedne radne sredine, uključujući sisteme za bezbedan rad kao i bezbedna postrojenja, opremu i alate, eliminišući, koliko je to moguće, nesigurne radne uslove

 • Procenjivanje rizika za sve radne aktivnosti i uspostavljanje adekvatnih kontrolnih mera kako bi incidenti bili svedeni na minimum ili najbolje eliminisani.

• Identifikovanje i procenjivanje potencijalnih opasnosti i aspekata životne sredine pre njihovih pojava kako bi se štetni uticaji na životnu sredinu sveli na najmanju moguću meru i sprečilo njeno zagađenje

Sklapanje partnerstva sa interesnim stranama u traženju i razvijanju optimalnih rešenja u oblasti životne sredine

• Ugrađivanje elemenata sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja u korporativnu kulturu kako bi ona postala integralni deo svakog procesa strateškog odlučivanja

• Utvrđivanje i prioritiziranje događaja koji mogu uzrokovati prekide ključnih poslovnih aktivnosti

• Minimiziranje uticaja na prekide poslovnih aktivnosti kroz efikasno planiranje i efikasan oporavak poslovnih aktivnosti nakon incidenta

Osiguranje stalne sposobnosti da se odgovori ugovorenim obavezama kroz odgovarajući kontinuitet poslovanja.

Kontakt

Gaj-Inženjering i opremanje doo
Cara Dušana 266

11080 Zemun

Telefoni

 T    +381 (0) 11 316-21-29
 T    +381 (0) 11 316-21-40
 F    +381 (0) 11 2617-142

Pratite nas

facebook
linkedin
instagram

Newsletter

Budite u toku sa dešavanjima, prijavite se za naš newsletter

Copyright Gaj Inzenjering i Opremanje 2020.